اکتیو کردن ویندوز 10

توسط فرمت‌چی

غیرفعال سازی defender ویندوز10

توسط فرمت‌چی